FAQ Wapenverlof

TIP
Breng uzelf op de hoogte over de inhoud van de volgende documenten:
Wet wapens en munitie (Wwm)
Circulaire Wapens en Munitie (Cwm)
Regeling wapens en munitie (Rwm)
– en raadpleeg de website van de KNSA

Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?
U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten “gewoon” lid zijn geweest bij een
gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen en over de laatste 12 maanden
van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt.
Indien uw vereniging bij de KNSA is aangesloten, toont u hiermee o.a. aan dat u lid
bent bij een gecertificeerde vereniging. U wordt geacht veilig en vaardig met het
aangevraagde soort wapen te kunnen omgaan, waarvoor het bestuur een verklaring tekent.
U moet ten minste 18 jaar oud zijn.
Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een
Olympische discipline, welke in het verband van de vereniging kan worden verschoten.
Verder dient de aanvrager de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen en moet
deze lid zijn bij een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.
Bij de aanvraag dient de aanvrager een inlichtingen en referentenformulier WM32 te overleggen.

Wat betekent “schieten in wedstrijdverband”?
Dit houdt in dat u tenminste 1 door de KNSA erkende discipline in wedstrijdverband
moet schieten, ongeacht het aantal wapens en ongeacht of u bij 1 of meer verenigingen lid bent.
Dit betekent dus dat u ofwel 3 externe wedstrijden verschiet die meetellen voor Ranking,
ofwel dat u meedoet aan een interne clubcompetitie.
Deze moet bestaan uit minimaal 5 wedstrijden.
Deze tellen ook gewoon als een normale schietbeurt.

Per wanneer werdt dit verplicht?
Dit maakt deel uit van de basiscertificering en deze is verplicht geworden
per 1 januari 2015, maar verenigingen die al zijn gecertificeerd moeten er gewoon aan voldoen.

Referente formulier (per september ’22 nieuwe WM32)
Ja. Op het WM32 Formulier staan een aantal vragen die een licht moeten
werpen op uw persoonlijke omstandigheden en waaruit kan worden opgemaakt of
u “geschikt” bent voor wapenbezit.
Op het referentenformulier geeft u 3 referenten op:
2 Personen uit de b.v. de directe familie die veel van u weten, eventueel een vriend of collega
en 1 persoon uit het verenigingsbestuur welke het redelijk belang kan bevestigen.
Slechts bij twijfel worden deze referenten geraadpleegd. Op het nieuwe formulier
is nu ook een extra aanvulling te vinden zoals ID nummer, Geboorteplaats van de referent.

Per wanneer werdt dit verplicht?
Dit is met de komst van de CWM2013 per 16 januari 2013 formeel al verplicht geworden,
maar wordt sinds 1 oktober 2013 gevraagd door de afdelingen Korpscheftaken.

Zijn deze formulieren een éénmalige kwestie?
Nee, ze zijn ook van toepassing bij elke jaarlijkse verlenging van uw verlof.
We hebben het dan niet meer over formuliertype C4/C5 maar over WM32, welke
per September 2022 is vernieuwd.

Moet ik voor het bijschrijven van een wapen ook een Inlichtingenformulier overleggen?
Vreemd genoeg… ja!
De Circulaire zegt dat dit verplicht is bij ELK nieuw verlof en daarvan is
formeel bij elk nieuw wapen sprake.
U moet dus een WM32 formulier overleggen.
echter is er geen enkele afdeling Korpscheftaken die dit ook daadwerkelijk vraagt.

Ik moet 1 jaar lid zijn.
Telt het lidmaatschap van een buitenlandse vereniging mee?
Nee.
U dient 12 maanden zonder onderbreking lid te zijn geweest van in
Nederland gevestigde schietsportverenigingen

Telt de aspirant-periode mee?
Nee. Voor aspiranten is statutair gezien nog niet door het bestuur
besloten over definitieve toelating.

Tellen schietbeurten welke zijn gemaakt in het buitenland mee?
Ja, indien u dit schriftelijk kunt aantonen tellen schietbeurten gemaakt
in landen binnen de Europese Unie, gewoon mee.

Hoeveel schietbeurten kan ik op 1 dag maken?
Er kan per dag slechts 1 schietbeurt worden aangetekend.
Dit ongeacht met hoeveel wapens wordt geschoten en ongeacht of op meerdere verenigingen wordt geschoten
Zijn er uitzonderingen?
Ja, indien u op dezelfde dag ook een NK, DK of AK schiet,
kun u die als extra schietbeurt laten aantekenen.
U dient dan wel het wedstrijdbriefje te bewaren.
Indien gebruik wordt gemaakt van een militaire schietbaan,
kunnen maximaal 3 schietbeurten per dag worden aangetekend.
Let wel: die dienen door de KNSA te worden afgestempeld.

Is een discipline welke ik in het buitenland beoefen,
een redelijk belang om een wapen voor die discipline op mijn Nederlandse verlof te krijgen?
Nee, het beoefenen van een tak van schietsport in het buitenland,
geeft u geen redelijk belang om een wapen voor die tak van schietsport
in Nederland voorhanden te hebben.

Welke wapens mag ik op verlof hebben?
Dit is afhankelijk van ‘ervaring’.
Het bezit van vuurwapens is opgedeeld in 3 fases.
Fase 1 zijn uitsluitend de wapens die binnen Olympische disciplines vallen,
dus in principe alleen kleinkaliber wapens, niet zijnde semiautomatische geweren,
maar wel hagelgeweren.
Fase 2 zijn de wapens uit Fase 1 aangevuld met wapens die binnen de ISSF disciplines vallen,
dus feitelijk grootkaliber vuistvuurwapens welke geen groter kaliber hebben dan 9mm/.38″.
Fase 3 zijn de wapens uit Fase 1 en Fase 2, aangevuld met de wapens die binnen de
KNSA disciplines vallen, dus eigenlijk alle wapens,
waaronder grootkaliberwapens groter dan 9mm en semiautomatische geweren

Wat betekent “schieten in het verband van de vereniging”?
Daarmee wordt bedoeld het schieten binnen de eigen accommodatie of
op een schietbaan van een andere vereniging, mits door beide verenigingsbesturen
hierover afspraken zijn gemaakt EN vastgelegd.

Hoe zit het met militaire schietbanen?
Ook het schieten op een overheidsschietbaan is een redelijk belang voor het
voorhanden hebben van een wapen, mits aldaar een door de KNSA gereglementeerde
of erkende discipline kan worden geschoten.
U dient wel in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs van die overheidsschietbaan.

Mag ik een .375 Magnum pistool of revolver voorhanden hebben?
Sinds April 2011 is Magnum munitie weer toegelaten bij enkele KNSA disciplines,
bv Militair Pistool en Action Shooting.
Indien een dergelijke discipline in het verband van jouw vereniging kan worden verschoten,
kunt u daarvoor een pistool of revolver laten bijschrijven op uw verlof.
Indien dit niet het geval is, mag u geen wapen hebben waarmee u uitsluitend
Magnum munitie kunt verschieten, maar wél wapens waarmee u behalve Magnum munitie,
ook nog een ander kaliber kunt verschieten wat is toegelaten bij een KNSA erkende
discipline en welke u in het verband van jouw vereniging kunt beoefenen.
Let op dat u met .357M géén Olympische of ISSF disciplines kunt schieten. I
n de eerste 2 verlofjaren mag u dus geen .357M pistool op verlof hebben.
Ná 2 verlofjaren mag dat eventueel wél omdat de KNSA disciplines er dan bij komen.
Een revolver in cal .357M heeft deze beperking niet. Deze mag na 1 verlofjaar
worden bijgeschreven omdat met dit wapen ook .38SP geschoten kan worden
en dat is wél toegestaan bij ISSF disciplines.

Ik heb een .357M revolver,
maar op mijn verlof is alleen .38spl aangetekend. Wat nu?
U mag alleen munitie voorhanden hebben welke op het verlof is vermeld.
In dit geval mag u dus geen .357M patronen voorhanden hebben.
Wilt u dit wel, dan dient u terug te gaan naar de afdeling KC-taken van
politie en de bijlage te laten aanpassen.

Ik wil een .22LR kloon van een semiautomatisch militair geweer.
Mag dat?
Ja, vooropgesteld dat u hiermee een door de KNSA erkende discipline kunt verschieten.
Dit was tot februari 2012 de discipline KKK.
Per februari 2012 is het reglement voor deze discipline echter door de KNSA aangepast.
Geweren die zijn afgeleid van militaire semiautomatische aanvalsgeweren en
geweren met een vrijstaande pistoolgreep vallen nu binnen een nieuwe discipline KKSG.
Merk op dat dergelijke geweren niet eerder dan na 2 verlofjaren
op het verlof kunnen worden bijgeschreven!

Ik had al een verlof voordat de nieuw CWM2012-II inging.
Welke beperkingen gelden wel en niet voor mij?
Indien u vóór 1 oktober 2012 in het bezit was van een verlof,
ongeacht het type wapen dat daar op vermeld staat,
is GEEN ENKELE beperking op u van toepassing en mag u volgens de oudere regeling
alle toegelaten soorten wapens op uw verlof hebben.
Bij het verlengen geldt straks echter ook voor ú dat u tenminste aan een
clubcompetitie moet hebben meegedaan.

Hoe krijg ik een verlof in mijn bezit?
U vult een zogenaamd WM3 en WM32 formulier in en biedt dit aan aan het bestuur.
Het bestuur bekijkt of u aan de eisen voldoet en of u geacht wordt veilig en
vaardig met het aangevraagde wapen om te gaan en of u voldoet aan de overige
vereisten (wedstrijddeelname, etc.). Is dit het geval dan tekent
de vereniging dit WM3 en het WM32 formulier.
Van het formulier wordt een kopie bewaard in uw dossier.
Met dit formulier plus een inlichtingenformulier kunt u naar de Afdeling Korpscheftaken
op het politiebureau.
U neemt tevens twee pasfoto’s mee en uw schietregister
(en uw KNSA licentiepasje indien u dit hebt).
Zij voeren een antecedentenonderzoek uit en vervolgens wordt
het verlof al dan niet verstrekt. Alvorens het verlof wordt uitgeschreven,
wordt eerst nog een preventieve controle bij u thuis uitgevoerd,
om te controleren of u in het bezit bent van de vereiste opbergmiddelen (kluis).
Het is wel raadzaam, zeker indien u de aanvraag van een eerste verlof overweegt,
vooraf met één van de bestuursleden te overleggen.

Moet ik naast de WM3 nog andere formulieren overleggen?
Ja, het eerder genoemde inlichtingen- en referenten WM32 formulier.
Daarnaast de aankoop bon van het wapen of, indien u koopt van een particulier,
de optie bon zoals op de website te downloaden. Het vragen om een aankoop of
optie bon heeft overigens geen wettelijke grondslag,
maar wordt in de meeste plaatsen wél gedaan.

Moet ik verder nog iets doen?
Binnen 2 maanden nadat het bestuur uw WM3 formulier heeft getekend,
dient u een kopie te overleggen van de bijlage van uw verlof,
waaruit blijkt dat het bijgeschreven wapen hetzelfde wapen is als
waarvoor het bestuur heeft getekend.
Indien u het WM3 formulier binnen 2 maanden niet hebt gebruikt,
vervalt de aanvraag.

Wat zijn de kosten voor een verlof?
Voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben
van vuurwapens (WM4) moet € 138,20 worden betaald,
(€ 192,65 inclusief afname E-sceener / Per Sept 2022 opgeschort).
ongeacht het aantal vuurwapens dat op het verlof is vermeld.
Voor het verlengen van een verlof wordt € 68,20 in
rekening gebracht en een wijziging op het verlof
(zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen)
wordt met € 30,00 belast.

Moet ik perse lid zijn van de KNSA?
Nee of eigenlijk Ja. Voor verkrijging of verlenging van een verlof is vanaf CWM2014 geregeld dat
een verlofhouder géén lid meer hoeft te zijn van de KNSA.
Wél moet de verlofhouder lid zijn bij een gecertificeerde vereniging.
Per saldo lood om oud ijzer, want de certificerende instantie is de KNSA.
Dus of de vereniging nu wel of niet bij de KNSA is aangesloten:
ze dragen wat dit betreft dezelfde halsband.

Hoe lang van tevoren kan ik mijn WM3 formulier ter ondertekening inleveren?
Het heeft geen zin om uw formulier lang van tevoren al in te leveren.
Het bestuur zal het dan vasthouden tot het tijdstip dat u 1 jaar lid bent.
Het 1 jarig lidmaatschap is wettelijk vereist en dus kan het bestuur hier niet van afwijken.
Het is dus voldoende wanneer uw formulier binnen is ten tijde van de
vergadering in de maand waarin u 1 jaar lid bent.

Kan een verlof worden geweigerd?
Indien u voldoet aan de eisen is er geen wettelijke grondslag om een verlof te weigeren.
Blijkt dat er in uw verleden dingen aan de orde zijn geweest die een verlof tot
voorhanden hebben in de weg staan, dan wordt een verlof geweigerd.
Dit kan zijn een overtreding op de WWM, geweldpleging,
maar ook een overtreding op bv de Opiumwet.
Ook een huisgenoot met een “verleden” kan reden zijn om een verlof te weigeren.
Eigenlijk is het zo dat zodra op welke manier dan ook “vrees voor misbruik”
aan de orde is, het verlof kan worden geweigerd.
Zelfs het rijden onder invloed van alcohol of herhaaldelijke boetes voor het
veel te snel rijden, kunnen van invloed zijn.

Maar ik heb toch een Verklaring Omtrent mijn Gedrag gekregen?
Dat zegt dat helemaal niets.
De VOG is afgegeven met als doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging
en niet met als doel het voorhanden hebben van vuurwapens.
Het onderzoek bij een aanvraag voor een verlof is uitgebreider dan voor een VOG.
Zo nodig wordt verder terug gekeken en ook lokale politie registers zijn van belang.
Het kan dus gebeuren dat er geen bezwaren zijn voor toetreding tot een
schietsportvereniging, maar u desondanks geen verlof krijgt.

Indien een verlof mij wordt geweigerd, heeft dit dan nog verdere gevolgen?
Jazeker! De korpschef is verplicht om de KNSA op de hoogte te brengen van
elke weigering of intrekking van een verlof.
Aan de KNSA mag echter geen opgaaf van redenen worden gedaan.
Vanuit het oogpunt van de KNSA kan de reden van weigering dus zeer ernstig zijn.
De KNSA zal per direct de betrokkene de “schutter-status” ontnemen,
het licentie-pasje terugvorderen en de vereniging verzoeken om de
betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten.
Omdat u niet langer een KNSA licentie bezit, is de vereniging verplicht om
hieraan gehoor te geven en is de schietsport voor u eventueel voorbij.
Ingeval de vereniging niet bij de KNSA is aangesloten,
komt de schutter op de zwarte lijst van de KNSA te staan en heeft hij alsnog hetzelfde probleem.

Kan ik daar nog iets aan doen?
U kunt bij de politie de reden van de weigering op schrift laten zetten.
U kunt vervolgens zelf in beroep gaan bij de KNSA en de stukken overleggen.
Indien de KNSA van mening is de reden van weigering weliswaar terecht is,
maar niet dusdanig ernstig is dat dit het lidmaatschap bij een schietsportvereniging
in de weg staat, dan kan zij u de status van KNSA schutter
teruggeven of u van de zwarte lijst afhalen.
Overigens zal de politie u bij weigering waarschijnlijk een kennisgeving daarvan sturen.
Hierin staat dat men voornemens is uw aanvraag te weigeren en u kunt
dan nog tekst en uitleg komen geven. Wij raden u aan om in voorkomend geval met de
ambtenaar te overleggen of u uw aanvraag kunt intrekken.
Bij intrekking van de aanvraag is er formeel namelijk geen sprake van een
aanvraag en blijft melding aan de KNSA uit.

Is mijn verlof onbeperkt geldig?
Nee, u dient uw verlof ieder jaar te verlengen.
Hiervoor krijgt u uit praktische overwegingen vaak een oproep,
maar zorgdragen voor een tijdige verlenging is in principe uw eigen verantwoordelijkheid.
Voor verlenging dient u in het bezit te zijn van een gewaarmerkt
schietregister van de vereniging.
Indien uw verlof “vol” is, dient u tevens een recente pasfoto mee te nemen.
U dient uw verlof minimaal 14 dagen voor het verstrijken van de
geldigheid ter verlenging aan te bieden.
Nieuw is dat u vanaf 2013 ook een vooraf ingevuld
inlichtingen-/referentenformulier WM32 (nieuwe per September 2022) dient te overleggen.

Hoeveel wapens mag ik voorhanden hebben?
Indien uw verlof nog minder dan 1 jaar oud is, dan mag daar slechts 1 wapen op staan.
Na 1 jaar mogen er maximaal 5 wapens op uw verlof staan.
Wilt u er 6 of meer dan moet u het specifieke nut hiervan kunnen aantonen d.m.v.
een schriftelijke verklaring van de KNSA

Tellen wisselsystemen ook mee als wapen?
Nee.
Ze staan weliswaar op uw verlof geregistreerd want het blijven
essentiële onderdelen van een wapen, maar ze tellen niet als wapen omdat je
ongeacht het aantal wissellopen, maar 1 vuur klaar wapen kunt samenstellen.

En hoe zit dit met zware luchtdrukwapens?
Luchtdrukwapens vallen onder de categorie IV in de wet Wapens en Munitie.
U mag ze in principe vrij voorhanden hebben,
tenzij ze vermeld staan op de lijst met ongewenste wapens of
sterke gelijkenis vertonen met een vuurwapen.
Alleen de erkende wapenhandel mag luchtwapens verkopen en
uitsluitend aan personen die 18 jaar of ouder zijn.
Een extra waarschuwing is hier op zijn plaats. Luchtwapens die .177 of .22 kaliber
gebruiken en zeer sterk gelijkend zijn op echte vuurwapens zijn verboden.

Moet ik een tweede wapen ook via een WM3 formulier aanvragen?
Ja, alle wapens moeten middels een WM3 worden aangevraagd.

Kan ik alvast een wapen kopen en dit bij iemand anders op verlof zetten?
Nee, dit noemt men “parkeren” en dat is verboden.
Indien u een wapen niet mag hebben en het door iemand op verlof laat zetten
die het wapen wél mag hebben, dan komt u hier in de praktijk mee weg
omdat het een normale actie lijkt.
Het verhaal met de ‘slapende honden’… kan door Korpscheftaken echter worden
aangetoond dat u het wapen alleen heeft gestald om het later zelf terug te kopen,
of er op de vereniging over te kunnen beschikken, dan wordt een sanctie opgelegd
wegens parkeren van een vuurwapen.
Eventueel kan dit zowel u als de andere betrokkene het verlof kosten.
Intrekking van het verlof betekent melding bij de KNSA en dat betekent
voor u wellicht het einde van de schietsport. Bezint eer ge begint…

Kan ik alvast een wapen kopen en dit bij de handelaar laten liggen?
Ja, dat kan. Daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn.

Hoe moet ik thuis mijn wapens opbergen?
In een speciaal daarvoor bestemde wapenkluis of een kluis daaraan gelijkwaardig.
Onbevoegden mogen geen toegang hebben.
Ook uw huisgenoten zijn onbevoegden.
Verder dienen wapens en bijbehorende munitie in gescheiden bergplaatsen
te worden bewaard. Kluizen dienen te worden verankerd aan muur of vloer,
tenzij zij een leeggewicht hebben van tenminste 200kg,
e.e.a. aantoonbaar d.m.v. documentatie van de fabrikant.

Welke munitie mag ik in huis hebben?
U mag alleen die munitie in huis hebben, waarvoor u een wapen op uw verlof
(of een verenigingsverlof) hebt staan en waarvan het betreffende kaliber
specifiek op het verlof staat vermeld. Daarnaast dient op het verlof vermeld
te staan dat dit verlof ook geldt voor munitie.
Dit geeft u tijdens de aanvraag zelf aan op de WM3.

Hoeveel munitie mag ik in huis hebben?
U mag 10.000 patronen of slaghoedjes in huis hebben.
Kogelpunten en hulzen onbeperkt.
Uiteraard uitsluitend voor kalibers waarvoor u een verlof heeft.
Genoemde aantallen zijn totalen per woning.
Dus ongeacht het aantal verlofhouders en kalibers.

Hoeveel kruit mag ik in huis hebben?
M.i.v. 1 januari 2012 is het bezit van kruit zonder erkenning (WECG) verboden.
Sportschutters met een verlof WM4 werden hiervan vrijgesteld door een passage in de CWM.
Echter door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is besloten dat met ingang
van 1 januari 2015 toch een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit.
In concreto betekent dit voor sportschutters dat zij vanaf 1 januari 2015
een afzonderlijke vergunning (een zogenaamde Erkenning Wecg) kunnen verkrijgen
wanneer zij over los kruit beschikken. Dit is van toepassing op sportschutters
die herladen (rookzwak buskruit) en op sportschutters die met historische wapens
schieten waarbij los zwart buskruit wordt gebruikt.
Deze erkenning kunt u aanvragen bij politie, afdeling Korpscheftaken.
Indien u over deze erkenning beschikt mag u 3kg nitrokruit
of 1kg zwartkruit in huis hebben .
Indien u een combinatie van beide soorten heeft, moet u weten dat het totale
gewicht maximaal 3kg mag zijn, waarbij zwartkruit dubbel telt.
U mag dan dus 1kg zwartkruit (wordt geteld als 2kg) en 1kg nitrokruit in huis hebben.
Of 0,5kg zwartkruit (wordt geteld als 1kg) en 2kg nitrokruit.

Is 10.000 stuks niet erg weinig wanneer je meerdere kalibers schiet?
Stel dat u 5 verschillende kalibers schiet en voor elk kaliber
1500 patronen voorradig hebt, plus 2000 slaghoedjes, dan zit u nog steeds binnen de limiet.
U zult dus niet snel in de problemen komen.
Mocht het zo zijn dat u met meerdere verlofhouders op één adres woont en u van
mening bent dat 10.000 een te lage limiet is, dan kunt u in het kader
van de Wet Milieubeheer een vergunning aanvragen voor de opslag
van meer dan 10.000 patronen en/of slaghoedjes.
U krijgt dan wel te maken met scherpere eisen die aan de opslagruimte worden gesteld.

Patronen zijn goedkoper in grote aantallen. Mag ik 10.000 patronen in 1x kopen?
Ja dat mag.
U mag ze echter alleen opslaan indien u geen andere patronen of slaghoedjes in huis hebt.
10.000 stuks is namelijk het maximum.
Daarnaast mag u maximaal 2000 patronen tegelijk vervoeren dus in theorie wordt
het dan 5x rijden en dan is de winst al weg. Nu zijn er genoeg mensen die meer
dan 2.000 patronen tegelijk vervoeren,
maar zij overtreden daarmee dan wel de Wet Milieubeheer.
Het maximum van 2.000 stuks geldt overigens per voertuig,
ongeacht het aantal verlofhouders in dat voertuig.

Kan een wapen op 2 verloven worden geplaatst?
Ja, dat is mogelijk.
Beide verlofhouders dienen dan minimaal 18 schietbeurten te maken,
voor zover zij hiertoe nog niet verplicht waren wegens het voorhanden
hebben van een verlof voor een ander eigen vuurwapen.
Er is altijd sprake van een verlofhouder A en een verlofhouder B (de medegebruiker).
Uitsluitend verlofhouder A mag de wapens thuis opslaan.
Verlofhouder B mag dit niet. Verlofhouder B mag wel de wapens ophalen bij verlofhouder A
en deze vervoeren naar en gebruiken op de schietbaan.
Meteen na het schieten dienen de wapens weer bij verlofhouder
A te worden ingeleverd en ligt bij verlofhouder A de verantwoording
om ze meteen volgens de voorschriften op te bergen.

Mag de medegebruiker de wapens zelf uit de kluis halen?
Nee, de medegebruiker mag niet zelfstandig over de wapens kunnen beschikker
welke in medegebruik op het verlof staan vermeld.
De medegebruiker mag dus niet de kluis kunnen openen.
E.e.a. uitgezonderd de situatie waarbij beide verlofhouders op hetzelfde adres wonen.
Dan mogen de wapens in dezelfde kluis worden opgeborgen
onder voorwaarde dat ALLE wapens op beide verloven staan vermeld.

En de munitie?
Indien u op uw WM3 hebt aangegeven dat u ook over de bijbehorende munitie
wilt beschikken, dan wordt dit op uw verlof vermeld.
U mag alleen beschikken over de kalibers die op het verlof staan vermeld.
Ook als medegebruiker mag u zelf munitie kopen en thuis opslaan volgens de voorschriften.
Munitie hoeft dus niet, zoals de wapens, te worden opgeslagen op het adres van verlofhouder A.
Wij zijn getrouwd en hebben elkaars wapens in medegebruik.

Mogen wij 1 kluis gebruiken?
Ja, met ingang van de CWM2013 mag dit onder voorwaarde dat ALLE in de kluis
aanwezige wapens bij elkaar in medegebruik staan. Is dat voor 1 wapen niet zo,
dan heeft u een tweede kluis nodig.

Tellen wapens in medegebruik mee voor het totale maximum van 5 wapens?
Nee.
Iemand kan 5 wapens bezitten als Verlofhouder A en nogmaals 5 wapens
laten bijschrijven als Verlofhouder B.
In totaal dus 10 wapens.

Ik heb als verlofhouder B zelf geen wapens in huis
en ben dus feitelijk alleen medegebruiker.
Klopt het dat ik dan dus geen schietbeurten hoef te maken?
Nee.
U bent en blijft een verlofhouder en dus dient u gewoon aan de verplichting
van minimaal 18 schietbeurten per verlofjaar te voldoen.

Ik zit in mijn 1e verlofjaar, dus mag maar 1 wapen op verlof hebben.
Mag ik dan ook al medegebruiker zijn?
De CWM2013 stelt dat in het eerste verlofjaar het verlof slechts geldt voor één wapen.
Er mogen dus ook geen wapens in medegebruik worden bijgeschreven.
Het feit dat wapens in medegebruik niet tellen voor het maximale aantal,
doet daar in principe niets aan af.

Ik heb een jaar lang een wapen in medegebruik op mijn verlof staan en verder niets.
Mag ik na 1 jaar zelf 5 wapens kopen?
De circulaire zegt dat alleen in het eerste verlofjaar geen wapens
mogen worden bijgeschreven. Ook met een wapen in medegebruik bent u verlofhouder.
Formeel kunt u in deze situatie dus inderdaad meerdere wapens bijschrijven
na 1 jaar omdat dan geen sprake meer is van het eerste verlofjaar.

Hoe kom ik aan een Europese Vuurwapenpas?
Deze kan worden aangevraagd bij de afdeling Korpscheftaken van Politie

Welke eisen worden gesteld aan de Europese Vuurwapenpas?
De enige eis die wordt gesteld is dat de aanvrager in het bezit is van een geldig,
Nederlands verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens.
De pas wordt “op verzoek” uitgereikt. Met andere woorden: elke Nederlandse sportschutter
die in het bezit is van een wapenverlof, heeft recht op een Europese Vuurwapenpas.
U dient echter wel een pasfoto en 40,00 Euro te overleggen.

Kan een Europese Vuurwapenpas worden geweigerd of ingetrokken
omdat er geen gebruik van wordt gemaakt?
Nee.
Op grond van de voorwaarden hierboven heeft u recht op de pas,
ongeacht of u het wel of niet gebruikt.
Waar het om gaat is de “mogelijkheid” er gebruik van te kunnen maken.
er vergelijk: Een paspoort kunt u ook gewoon krijgen,
ongeacht of u nu wel of niet de grens over gaat.
Er hoeft geen redelijk belang te zijn zoals bij een vuurwapenverlof.
Dat verlof is immers al voorhanden.
Uitreiking van de Europese Vuurwapenpas geschiedt “op verzoek” van de verlofhouder
en meer is niet nodig.
De Bijlage van de Circulaire Wapens en Munitie en Artikel 28a
van de Wet Wapens en Munitie zijn hier duidelijk in.

De afdeling Korpscheftaken doet moeilijk omdat ik een Europese Vuurwapenpas wil.
Waarom?
Dat moet u wat genuanceerder zien.
De ervaring is dat veel schutters de EVP aanvragen,
zonder dat ze deze van plan zijn te gebruiken.
Interessant om te hebben, ziet er leuk uit, etc… Het nut van de pas is in een
dergelijk geval echter nul-komma-nul. De pas moet elk jaar worden verlengd,
tezamen met uw verlof. In vergelijk met uw verlof,
is het verlengen van de EVP veel werk. Dit terwijl de ambtenaar van Korpscheftaken het,
zeker in die periode, toch al zo druk heeft.
Veel werkt met het zinloos verlengen van passen die nooit worden gebruikt,
daar zit niemand op te wachten.
Dit is dan ook de reden waarom KC-taken EVP in principe zal afraden indien u
aangeeft deze niet of voorlopig niet nodig te hebben.

Kan ik terecht bij het verenigingsbestuur ingeval van problemen met Korpscheftaken?
Uw verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en alles wat daarmee samenhangt is een
aak tussen u en de politie. Als vereniging proberen wij goede contacten te onderhouden
met de Afdeling Korpscheftaken. Wij zijn altijd bereid uw verhaal aan te horen en zo
mogelijk een situatie te verduidelijken bij Korpscheftaken, maar wij zijn als
vereniging(sbestuur) in principe géén partij in situaties tussen leden en Korpscheftaken.
Indien u van mening bent dat u onrechtmatig wordt behandeld, is het in de eerste plaats
aan uzelf om de politie daarvan te overtuigen. Lukt dat niet,
dan is voor u de gangbare weg via de KNSA.
Wat kan de KNSA dan voor mij doen? De KNSA heeft mensen in huis met verregaande kennis
van het sportschieten en met name ook de wetten en regels daaromtrent.
U kunt als lid van de KNSA altijd een beroep op bijstand doen.
De KNSA eist dan wel duidelijkheid van uw kant.
Dus een goede omschrijving van de problematiek, liefst een schriftelijke verklaring
van Korpscheftaken waarom bepaalde stappen zijn genomen en natuurlijk de plaats waar
het om gaat en bij voorkeur de naam van de verantwoordelijke ambtenaar.
Indien de KNSA op basis hiervan van mening is dat de stappen tegen u onterecht zijn,
zal de KNSA contact met u zoeken en met de betreffende afdeling Korpscheftaken.
En dan wordt alles dus alsnog geregeld? Iemand die in zijn recht staat,
zal dit normaal gesproken ook wel krijgen. Wat echter niet mag worden vergeten is
dan de mensen van Korpscheftaken uiteraard goed op de hoogte zijn van de wetten en regels
en hier ook naar handelen. In veel situaties is de wet glashelder en kan men niets
anders doet dan deze volgen. In andere situatie is er wel weer ruimte en is de ambtenaar
bevoegd om binnen de grenzen van die wet, zelf bepaalde afwegingen te maken.
Vergeet niet dat ook een ambtenaar van KC-taken niet zit te wachten op problemen met
verenigingen of verlofhouders. Men is er beslist niet op uit om verloven in te trekken,
wapens in te nemen of andere vervelende dingen te doen, maar indien men dit nodig acht,
dan zal men dit zonder meer doen. Niet meer dan logisch.

Wordt ik als verlofhouder gecontroleerd door de politie?
Ja, u wordt regelmatig gecontroleerd. Dit kan gebeuren door zowel agenten in uniform
als in burgerkleding. Dit is gewoon toegestaan.

Moet ik deze mensen binnenlaten?
Ja en nee.
Als verlofhouder bent u verplicht om controles toe te staan,
maar indien het u echt niet uitkomt, kunt u dit aangeven.
U moet dan wel een goede reden hebben, want indien u als verlofhouder een
controle weigert, geeft u hiermee natuurlijk geen goed signaal af.

Wat mogen deze mensen controleren?
Zij mogen controleren of u voldoet aan de eisen die aan een verlofhouder gesteld zijn.
Oftewel, uitsluitend of de verlof plichtige zaken op uw verlof, de wapens en munitie dus,
zijn opgeborgen conform de geldende voorschriften.
In de praktijk zullen de serienummers worden gecontroleerd aan de hand van een
lijst en zal worden gekeken of uw wapens en munitie afzonderlijk van elkaar worden
bewaard in de voorgeschreven bergplaatsen, welke uiteraard verankert moeten zijn.

Tijdens de controle wil men ook in de kastjes van mijn bureau kijken. Mag dat?
Nee, men mag uitsluitend controleren of de verlof plichtige zaken correct zijn opgeborgen.
Met mag niet ook nog eens in kastjes of laatjes gaan zoeken of daar wellicht
munitie rondslingert. Men mag zelfs geen binnenkluizen controleren
indien al is vastgesteld dat uw munitie en wapens correct zijn opgeborgen.

Wat nou wanneer mijn geweer in de paraplubak staat?
Dan bent u de klos!
Alle onregelmatigheden die voor de agenten zichtbaar zijn in de kluisruimte
of op weg daar naartoe, kunnen u worden aangerekend.
Zij mogen dus niet kijken in uw bureaulade,
maar wanneer deze open staat en zij zien scherpe patronen liggen, dan heeft u een probleem.

Hoe vaak wordt ik gecontroleerd?
De richtlijn is om elke verlofhouder die jonger is dan 25 jaar,
elk jaar te controleren. Verlofhouders vanaf 25 jaar om de 3 jaar.
Let op: Dit is slechts een richtlijn.
Verlofhouders die eerder wellicht in gebreke zijn gebleven, worden vaker gecontroleerd.
Met dank aan Schietsport De Ronde Venen voor het beschikbaar stellen van deze F.A.Q.
We zijn ons bewust dat niet alle vragen zijn beatwoord, zie dit als een eerste aanzet.
Heb je nog andere vragen of wil je een verlof aanvragen went je dan tot het bestuur.